AKÇAKENT BELEDİYESİ

BELEDİYE İŞİ GÖNÜL İŞİ

eski yurt göleti

akçakent belediye başkanı tarafından eski gölet piknik alanına banklar çocuk parkları yapıldı hizmete açıldı.

akçakent belediyesi düğün salonu

2016 yılından bu yana belediyemiz tarafından yapılan hizmetler devam ediyor.

            İşkur          İş Kayıtları         Bilgilendirme           14 .12.2020


KIRŞEHİR T.C. AKÇAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 4/D maddesi, 4857 Sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında uygulanacak Uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmenlik ile kamu kurum ve kuruluşlarına eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananların işçi olarak alınmasında uygulanacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri kapsamında Kırşehir ili sınırları içerisinde Akçakent merkez ve bağlı yerleşkelerinde çalıştırmak üzere Türkiye iş kurumu ( İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde ’’ Sürekli İşçi’’ alınacaktır.

 

Sürekli İşçi Meslek Kodu

 

Durumu

Görev yapacağı il/ilçe

Alınacak Personel Sayısı

Öğrenim Durumu

Yöntem

Büro İşçisi

 

Genel

Akçakent/Merkez ve İlçeleri

1

Lise Mezunu

Kura ve Sözlü Sınav

Elektrikçi Genel

 

Genel

Akçakent/Merkez ve İlçeleri

1

İlkokul ve üzeri

Kura ve Sözlü Sınav

Şef-Kamu Kuruluşları

 

Genel

Akçakent/Merkez ve İlçeleri

1

Lise Mezunu

Kura ve Sözlü Sınav

Tesviyeci

 

Genel

Akçakent/Merkez ve İlçeleri

1

Lise Mezunu

Kura ve Sözlü Sınav

Kalorifer Ateşçisi ( Katı ve Sıvı Yakıt )

 

Genel

Akçakent/Merkez ve İlçeleri

3

İlkokul ve Ortaokul  üzeri ( LİSE )

 

Kura ve Sözlü Sınav

 

                  Şartları uyan adayların, 14.12.2020-18.12.2020 tarihleri arasında başvurularını Kırşehir İŞKUR il müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR:

1.2527 sayılı türk soylu yabancıların Türkiye ’de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine kamu, özel kuruluş veya iş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile Türk Vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3.İŞKUR ’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.

4.Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarında mahkum olmak.

5. Milli Güvenlik kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna kara verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6.Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7.Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8.Askerlik ile ilişiği olmamak ( fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

9.Sözlü sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

10. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

11.İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.

12.Akçakent ilçesi sınırları içerisinde İkamet etmek.

 

ÖZEL ŞARTLAR:

BÜRO İŞÇİSİ

1.     657 Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.     En az lise mezunu olmak.

3.     İLAN tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

4.     Temel Muhasebe Katılım belgesine hak kazanmış olmak.

5.     Bilgisayar Operatörlük kursunu en az 120 saat bitirmiş olmak.

6.     Büro İşçisi olarak en az 2 yıl İş tecrübesi olmak. ( SSK DÖKÜMÜ )

 

TESVİYECİ

1.      657 Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.     En az lise mezunu olmak.

3.     İLAN tarihi itibariyle 48 yaşından gün almamış olmak.

4.     Tesviyeci olarak en az 24 ay Deneyim sahibi olmak ( SSK DÖKÜMÜ )

KALORİFER ATEŞÇİSİ ( Katı ve Sıvı Yakıt )

1.     657 Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.      İlkokul ve ortaokul ( LİSE )  mezunu olmak.

3.     Kalorifer Ateşçisi ( Katı ve Sıvı Yakıt )  ez az 32 saatlik sertifikaya sahip olmak.

4.     İLAN tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

5.     24 Ay deneyim sahibi olmak ( SSK DÖKÜMÜ )

 

 

ŞEF-KAMU KURULUŞLARI

1.     657 Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.     En az lise  mezunu olmak.

3.      İLAN tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.

4.     36 Ay şef  Deneyim sahip olmak ( SSK DÖKÜMÜ )

 

ELEKTİRİKÇİ ( GENEL )

1.     657 Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2.     OrtaOkul ( ortaokul ve denge ) mezunu olmak.

3.     İLAN tarihi itibariyle 45 yaşından gün almamış olmak.

4.     M.E.B  onaylı Kalfalık Belgesine Sahip olmak.

5.    24 Ay deneyim sahibi olmak ( SSK DÖKÜMÜ )

 

 

 

GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

                  Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.  Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunun İlgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

                  Kırşehir İŞKUR tarafından Akçakent  belediyesine bildirilen başvurular arasından ilan edilen açık iş sayısının 4 ( dört ) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura çekimi 30.12.2020 tarihinde Akçakent Belediyesi toplantı salonunda yapılacak olup, adaylar istemeleri halinde kura çekimi izleyebileceklerdir.

                  Kura çekimi, saati veya yerinde değişiklik olması durumunda Akçakent Belediyesi internet sayfasında (www.

                  Yine kura sonucu belirlenen adaylar Akçakent Belediyesi  internet sayfasında (www.akcakent.bel.tr Adresinden ilan edilecek olup,adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

                  Kura sonucunda asıl adaylar olarak ilan edilenler Akçakent Belediyesi internet sayfasından (www.akcakent.be.tr )  Duyurulacak tarihlerde aşağıda belirtilen belgeler ( aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde ) ile birlikte şahsen Akçakent Belediyesi Yazı işleri Müdürlüğüne başvuracaklardır. Posta, Kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren ve belgelerinin belirtilen sürede teslim edilmeyen adaylar sözlü sınavına alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adaylar sırasıyla dahil edile bilecektir.

1.Başvuru Dilekçesi

2.Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3.Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi ( e-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4.Akçakent İlçe Sınırları İçerisinde İkamet ettiğini belgeleyen Yerleşim Yeri Belgesi ( E-devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5.Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1adet fotokopisi

6.Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (  E-devlet sistemi üzerinden alınabilir.

7.Sağlık Raporu

8.Başvurulan pozisyona ait sertifika aslı ve fotokapisi.

9.İş deneyimine ait SSK dökümü

SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

                  Kura sonucunda şartları sağlayan adaylara Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin17’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre Akçakent Belediyesinde Sözlü Sınav Yapılacaktır. Sözlü sınava girecek adayların listesi, sınav tarihi, saat, ve yeri Akçakent Belediyesi internet sayfasında ( www.akcakent.bel.tr )  Ayrıca duyurulacaktır.

                  Sınav sonucu belirlenen asıl ve yedek adayların listesi Akçakent Belediyesi internet sayfasında (www.akcakent.bel.tr )  İlan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

                  Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler teslim tarihi Akçakent Belediyesi internet sayfasından (www.akcakent.bel.tr ) Duyrulacaktır. Adayların söz konusu belgeler Akçakent Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüne şahsen   başvurmaları gerekmektedir. Posta,kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

                  Atanmaya hak kazananlardan eksik belge veren vaya belgelerini belirtilen süre teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.


Daima işci olarak yayınlamış olduğumuz ilana başvuru yapan kişilerin 22.12.2020 tarih ve saat 16.00 kadar  talep edilen evraklarını Akçakent Belediyesi  Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.---------------------------------------------------------------------------------------------------AKÇAKENT BELEDİYESİNE Daima iş başvuru İSİM VE SOY İSİMLERİ. 


Büro İşçi Alımı (3 kişi) 


YASİN ERDEM  

BEYTULLAH ÖZCAN 

 EMRULLAH ÖZCAN 

Tesviyeci (1kişi)


Satılmış bayram 

Elektrikçi (2 kişi)


Ferhat AKĞÜN

 Volkan sezgin

Kalorifer ateşcisi (5 kişi)


Recep Yalçın

Harun Yalçın

Murat Köksal 

Çelebi ok

 Kudret Yalçın

Şef kamu (1 kişi )


Sedat savaş